Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 45. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. Ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Monitoring hnízdišť čejky chocholaté Vanellus vanellus v ČR v letech 2012 – 2021: výsledky projektu občanské vědy
  Autor/ři: Veronika Švestková
  Tato práce se zabývá výsledky a celkovým zhodnocením deseti let projektu České společnosti ornitologické v rámci faunistické databáze Avif s názvem Čejka, který se zabývá monitoringem hnízdišť čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v rámci celé České republiky. Cílem této práce bylo zjistit: jaké faktory působí na výběr potenciální hnízdní lokality čejkami; jak početné jsou jejich populace v rámci jedné lokality a kolik mláďat bývá pozorováno; jak se mezi sebou liší kraje v České republice; a celkové zhodnocení efektivity projektu občanské vědy a práce mapovatelů z řad odborné i široké veřejnosti.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Biomanipulace na vodní nádrži Žlutice
  Autor/ři: Hana Kopčová
  • V průběhu terénních prací s týmem odlovit co největší množství zooplanktivorních ryb • Sepsat literární rešerši na téma Biomanipulace • Graficky zpracovat data získaná při terénních pracích • Stanovit účinnost odlovných metod použitých v terénu • Vyhodnotit biomasu a druhovou skladbu odlovených ryb • Porovnat složení celkové rybí obsádky před a v průběhu biomanipulace a tím vyhodnotit vliv provedeného zásahu (na základě dat z Biologického centra AV ČR) • Závěrem zhodnotit míru úspěšnosti zásahu a navrhnout případné změny
  Text práce ve formátu PDF
 3. Ověření predace umělých hnízd v místech s reintrodukcemi tetřívka obecného (Lyrurus tetrix)
  Autor/ři: Filip Vyskočil
  Ověření míry predace uměle vytvořených hnízd, popis druhového zastoupení predátorů v hodnocených lokalitách a zhodnocení vlivu typů stanovišť na predaci hnízd.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz