Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 44. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Saproxyličtí brouci severní části mikroregionu Černilovsko na Královéhradecku
  Autor/ři: Daniel Čičovský
  Tato práce se zabývá mapováním výskytu saproxylických brouků v severní části mikroregionu Černilovsko.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Tvorba regionální luční směsi osiva pro Žďárské vrchy
  Autor/ři: Tereza Doležalová
  Cílem mojí práce bylo shrnutí praktických poznatků získaných během mé účasti na sběru semen do regionální luční směsi ŽV a z následné analýzy nasbíraného materiálu a výsledků jeho přečištění ve firmě Agrostis Trávníky. Důležitými výstupy bylo popsání techniky ručního sběru semen a určení ideální doby pro sběr vybraných druhů v oblasti ŽV. Zároveň jsem chtěla vylíčit postup a zmínit výsledky mých testů klíčivosti semen dvou vybraných druhů - krvavce totenu (Sanguisorba officinalis) a rdesna hadího kořene (Bistorta officinalis). Můj pokus u rdesna spočíval ve zjištění vlivu mrazu na odstranění exogenní dormance jeho semen. U krvavce totenu jsem určovala pouze míru klíčivosti.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Bryologické zhodnocení přírodní rezervace Malužín
  Autor/ři: Eliška Mazancová
  Hlavním cílem mé práce bylo provedení prvního uceleného bryologického průzkum přírodní rezervace Malužín od jejího vzniku v roce 1976. Záměr spočíval v nalezení bryologicky nejhodnotnějších oblastí, zjištění druhového spektra mechorostů, které se zde vyskytují a zhodnocení nejdůležitějších aspektů péče o toto MZCHÚ (maloplošně zvláštně chráněné území) z hlediska jejich ochrany. Mezi další cíle patřila i charakteristika nejběžnějších a zajímavých druhů a porovnání nalezených druhů s daty z Nálezové databáze ochrany přírody.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz