Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 44. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

5. geologie, geografie

 1. Mikropaleontologická analýza neogenních diatomových sedimentů třeboňské a českobudějovické pánve
  Autor/ři: Michal Bouda
  Cílem práce je s využitím nejmodernějších metod extrahovat, pozorovat a nasnímat schránky rozsivek akumulované v miocenních a pliocenních sedimentech třeboňské a českobudějovické pánve. Dále tyto nalezené druhy rozsivek taxonomicky zařadit a zčásti určit prostředí, ve kterém pozorované tanatocenózy fosilizovaly. Dalším výstupem by měly být na základě dat vypracované stratigrafické tabule a mapování sledu hornin v aktuálně dostupných profilech.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Společenstva fosilií ve Štítské brázdě
  Autor/ři: Aleš Janderka
  Práce si klade za cíl vytipovat lokality vhodné pro odběr vzorků v okolí obce Štíty; popsat vybrané lokality; vlastní terénní práce zaměřit na odebrání vzorků přímo na lokalitě; vytvořit ucelenou kolekci mikrofosilií, podrobit ji dalšímu studiu; porovnat nálezy se vzorky publikovanými v odborné literatuře; determinovat nalezené mikrofosilie a zařadit je do systému.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Spodnokarbonské kapradinovité a kapraďosemenné rostliny drahanského kulmu
  Autor/ři: Anežka Klapková
  Cílem teoretické části práce je blíže seznámit s prostředím, ve kterém byly kapradinovité rostliny a kapradiny ze sbírky Veleslava Langa nalezeny. Praktická část práce se zaměřuje na zpracování vzorků zkamenělin. Rostliny jsou zařazeny podle systému Pteridophylla. Zástupci kapradin a kapraďosemenných jsou v kapitole stručně popsáni, popis je doplněn o výčet lokalit, na kterých byly exempláře daného druhu nalezeny. Ke každému zástupci je přiřazeno číslo obrázku nacházejícího se v přehledných tabulích v přílohách. Jako příloha práce je také vytvořen katalog všech exemplářů zpracovávaných rostlin.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz