Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 43. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

2. fyzika

 1. Příprava a charakterizace spinově polarizovaných hrotů pro tunelovací mikroskopii.
  Autor/ři: Petr Kahan
  Hlavním cílem práce bylo zdokonalit novou metodu výroby hrotů ze slitiny Mn88Ni12 pro nízkoteplotní skenovací tunelovací mikroskop. Dalším cílem bylo ověřit spinovou polarizaci těchto hrotů.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Testování a kalibrace slunečního spektrometru
  Autor/ři: Marco Souza de Joode
  Tato práce přinášı́ prvnı́ výsledky měřenı́ slunečnı́ho spektrometru FICUS (Flare Intensity Continuum Ultra-wide Spectrograph) umı́stěném na slunečnı́m oddělenı́ ASU AV ČR, jehož cı́lem bude pořı́zenı́ prvnı́ch časově rozlišených spekter slunečnı́ch erupcı́ v oblasti optického kontinua. Jsou vyvinuty pro- cedury pro absolutnı́ kalibraci ve vlnové délce a v intenzitě, jež se úspěšně dařı́ aplikovat na prvnı́ reálná měřenı́. Tato práce nalézá pozorovacı́ limity tohoto přı́stroje a odhaluje závažné instrumentálnı́ závady, které budou na základě této práce opraveny. Na závěr jsou představena pozorovánı́ okrajového ztemněnı́, s jejichž pomocı́ je určena teplotnı́ struktura slunečnı́ fotosféry.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Poloha zóny vytváření turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM
  Autor/ři: Aleš Socha
  Hlavním cílem této práce bylo najít místo vzniku turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM. Hypotéza zní, že v okrajovém plazmatu existuje zóna vytváření turbulentních struktur, kde je množství blobů a děr stejné, a která je pevně spjata s okrajem plazmatu (separatrix). Právě touto otázkou se zabývá experimentální část této práce, ve které se budu snažit tuto hypotézu potvrdit či vyvrátit.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz