Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 41. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Vyhodnocení početnosti a biotopových preferencí skokana štíhlého (Rana dalmatina) na mosteckých výsypkách
  Autor/ři: Šimon Suchopárek
  Cílem bylo vyhodnotit fluktuace početnosti populací obojživelníků na čtyřech mosteckých výsypkách. Dále bylo cílem vyhodnotit biotopové preference modelového druhu a na základě výsledků doporučit vhodné rozměry vodních biotopů vznikajících na rekultivovaných územích.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Květena vybraného území na západním okraji města Brna
  Autor/ři: Jaroslav Rohel
  Cílem této práce je provést podrobný floristický průzkum vybraného území na severozápadním okraji města Brna a zjistit rozšíření druhů podle jednotlivých biotopů nacházejících se ve sledovaném území. Většina tohoto území leží v městské části Brno‑Bystrc, na jihu zasahuje do městské části Brno-Žebětín. Na tomto území dosud nebyl proveden systematický floristický průzkum. Dále jsem, na základě zjištěných dat o výskytu cévnatých rostlin, chtěl nalézt odpověď na následující otázky. Liší se jednotlivé biotopy v počtu zastoupení původních a nepůvodních druhů? Liší se jednotlivé biotopy v zastoupení ohrožených taxonů cévnatých rostlin? Liší se jednotlivé biotopy v zastoupení druhů charakterizovaných pomocí ekologických indikačních hodnot pro světlo, teplotu, vlhkost, živiny a intenzitu disturbance?
  Text práce ve formátu PDF
 3. Jak geodiversita ovlivňuje méně známé skupiny bezobratlých a ekosystémy pískoven
  Autor/ři: Jakub Vácha, Šimon Zeman
  Naším cílem bylo zjistit, kterými faktory může být ovlivněna druhová diversita na těchto lokalitách nejvíce. Také jsme sestavili seznam druhů nalezených v pískovně se zaměřením zejména na ptáky, plazy, obojživelníky a některé skupiny bezobratlých (Orthoptera, Diplopoda, Isopoda, Odonata, Megaloptera, Opiliones, Neuroptera). S pomocí výsledků našeho výzkumu jsme hodnotili biologickou hodnotu studovaných lokalit a diskutovali důvody pro tyto výsledky. Dále jsme vytvořili seznam ohrožených druhů obývajících pískovnu a ukázali, jak cenné mohou být pískovny pro biodiversitu. Také jsme zhotovili brožuru o geologii pískoven pro veřejnost, těžební společnosti a vědce, které pískovny zajímají. Dále byl navržen projekt Edukačního biocentra pískovna Planá. Návrh byl formulován se zřetelem na potenciál ochrany přírody, ale i stávající plán rekultivace (GET, s. r. o. 2015).
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz