Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 39. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

7. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

 1. Sestavení a optimalizace testu ELISA pro detekci specifických protilátek proti EHV-1 v krevním séru koní
  Autor/ři: Veronika Přichystalová
  Cílem práce bylo sestavit a optimalizovat sérologický test (peptidová ELISA) pro přesné určení titru neutralizačních protilátek proti EHV-1 v krevním séru koní a následně pak zavést tento test pro běžné použití na pracovišti virologie ÚICHM, VFU-Brno.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Nosiče na bázi magnetických mikročástic pro imunomagnetickou separaci patogenních bakterií z mléka
  Autor/ři: Michal Hrubeš
  Magnetické mikro/nanočástice jsou dnes díky svým jedinečným magnetickým vlastnostem a velkému specifickému povrchu hojně používány jako nosiče různých ligandů, bioaktivních látek různého původu i aktivity. Částice o rozměrech mikrometrů obsahují ve svém jádru oxidy železa, konkrétně magnetit a maghemit (případně jejich směsi). Tyto tzv. superparamagnetické částice jsou pomocí magnetického pole velice snadno a efektivně oddělitelné z kapalné fáze, kde se původně nacházely ve formě homogenní suspenze. Po oddálení magnetického pole částice svoje magnetické vlastnosti ztrácí. Takový bioaktivní nosič lze v praxi použít např. ke katalýze reakcí, k izolaci nebo depleci vybraných biomolekul ze složitých kapalných směsí. Nosiče se dnes běžně používají k dekontaminaci odpadních vod, k průkazu a rozkladu toxických látek ve vodách, k výrobě a izolaci biopolymerů z kultivačních médií. Tyto biofunkcionalizované nosiče nacházejí uplatnění také ve zdravotnictví nebo při analýze potravin. Mléko je dnes velice žádanou komoditou, používá se k výrobě mnoha mléčných výrobků. Jakákoliv kontaminace patogenními organismy by tuto surovinu znehodnotila a znemožnila další zpracování. Cílem projektu je použít magnetické mikročástice pro rychlý průkaz a kvantitativní izolaci patogenních buněk bakterie Salmonella sp. z mléka. Nejprve budou na povrch magnetických částic kovalentně navázány specifické protilátky a tento tzv. imunosorbent bude použit pro izolaci bakteriálních buněk z kapalného vzorku. Podmínky pro izolaci a kvantifikaci zachycených bakteriálních buněk budou optimalizovány a poté bude nosič použit pro izolaci patogenů z reálných vzorků mléka. Tato práce bude součástí právě probíhajícího výzkumu zaměřeného na vývoj mikroanalyzátoru k bezkultivačnímu stanovení přítomnosti patogenních bakterií v potravinách.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Flotace – stanovení optimální dávky koagulantu a její ověření poloprovozními testy na ÚV Milence
  Autor/ři: Jakub Sochor
  Cílem práce bylo stanovení optimální dávky koagulantu pro čiření surové vody při její úpravě na vodu pitnou pomocí centrifugového laboratorního koagulačního testu a ověření této dávky poloprovozními testy technologie flotace na úpravně vody Milence.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.


soc.cz