Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 39. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

3. chemie

 1. Syntéza substituovaných tetrafluorethyl-azidů a triazolů pro vývoj nových kandidátů na léčiva
  Autor/ři: Josef Filgas
  Tato práce se zabývá syntézou a vlastnostmi fluoralkylovaných triazolů. Tyto látky nebyly dříve synteticky dostupné. Teoretická část podává obecnou charakteristiku organofluorových látek a možnosti jejich syntézy se zaměřením na medicinální využití. Následně se práce věnuje popisu vlastností 1,2,3-triazolů a zejména jejich využití v medicinální chemii, dále charakteristice a využití „click chemie“, konkrétně Huisgenovy 1,3-dipolární cykloadice se zaměřením na azid-alkynovou cykloadici. V experimentální části jsou popsány mechanismy jednotlivých částí syntézy látek potřebných pro přípravu fluoralkylovaných 1,2,3-triazolů a následně příprava samotných těchto látek. Cílem je prokázat, že lze připravit fluoralkylazidy, klíčové výchozí sloučeniny pro syntézu fluoralkylovaných triazolů, a ukázat, že lze pro tuto reakci použít tosylazid, který je levné a snadno dostupné azidační činidlo. Další cíl je prokázat, že lze fluoralkylované triazoly vyrobit pomocí click reakce fluoralkylazidů a poté provést vybrané click reakce. Dalším cílem je návrh vylepšení syntézy fluoralkylazidů pro dosažení vyšších výtěžků a snazší aplikovatelnost reakce (s ohledem na tvorbu meziproduktů, následného zpracování a čištění reakční směsi).
  Text práce ve formátu PDF
 2. Příprava nových ligandů na bázi adamantanu a jejich supramolekulární chování vůči β-cyklodextrinu a cucurbit[7]urilu
  Autor/ři: Josef Tomeček
  Cílem této práce bylo připravit dva nové ligandy odvozené od adamantanu a prozkoumat jejich supramolekulární chování vůči β-cyklodextrinu a cucurbit[7]urilu. Připravené ligandy nesou kladně nabitou 1-methylimidazoliovou skupinu vzdálenou od adamantanového skeletu přes benzenové jádro, přičemž adamantanová skupina je vůči imidazoliu v poloze meta a para. Od vzdálení kladně nabité skupiny od adamantanové klece byly očekávané nižší hodnoty asociačních konstant, než mají ligandy nesoucí kladný náboj v přímé blízkosti adamantanu, ale zároveň vyšší než mají nenabité deriváty adamantanu. Byly tedy očekávány hodnoty logaritmu asociační konstanty v blízkosti středu intervalu 8–12. U komplexů s cyklodextriny byly očekávány konstanty typické pro adamantanové ligandy, tudíž logKa v rozmezí 3–4.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Příprava derivátů diketopyrrolopyrrolu pomocí cross-couplingových reakcí
  Autor/ři: Adam Urbanec
  Syntéza a charakterizace chromoforů na bázi diketopyrrolopyrrolu
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz