Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 31. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Hnízdní ekologie a biotopové preference rehka domácího (Phoenicurus ochruros) a rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus)
  Autor/ři: Tadeáš Děd, Vilém Děd, Matouš Vobořil
  Hlavním cílem této práce bylo porovnat teritoria rehka domácího (Phoenicurus ochruros) a rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus) z hlediska velikosti a ekologických parametrů a tyto výsledky srovnat s dříve zjištěnými daty. Dalším cílem bylo porovnat teritoria mladých a starých samců rehka domácího, také na základě velikosti a ekologické charakteristiky. Dalším cílem bylo porovnání dvou odlišných metody tvoření teritorií a zjišťování změny aktivity zpívajících samců obou druhů při obhajování teritorií.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Molekulární mechanismy bakteriální odpovědi na změnu živin v prostředí: Regulace genové exprese iniciačními nukleosid trifosfáty
  Autor/ři: Adam Kalina
  Cílem této práce bylo vytvoření nástrojů pro studium mechanismů bakteriální odpovědi na změnu množství živin v prostředí. Tato reakce se na vnitrobuněčné úrovni projevuje produkcí nových bílkovin a naopak zastavením syntézy jiných. Tomuto jevu se odborně říká změna genové exprese. V teoretické části jsou krátce shrnuty klíčové aspekty genové exprese: transkripce (přepis genetické informace z DNA do RNA: je prováděna enzymem RNA polymerázou [RNAP ]) a translace (překlad přepsané RNA do bílkovin: probíhá na ribozomech). Důležitým regulačním mechanismem genové exprese je citlivost RNAP na iniciační nukleosid trifosfáty (iNTP). Experimentální část popisuje vytvoření DNA konstruktu obsahující specifickou DNA sekvenci (promotor) z Bacillus subtilis, která je schopná vázat RNA polymerázu. Dalším krokem je ověření schopnosti konstruktu iniciovat transkripci. Sekvence promotoru byla vybrána tak, aby změřením transkripční aktivity původního konstruktu a jeho následných mutací bylo možné získat další informace o mechanismu regulace genové exprese iNTP.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Analýza vztahu polymorfizmů kandiátních genů k obezitě
  Autor/ři: Lukáš Pešák
  Naše práce zjišťuje, zda existuje vztah mezi Glu27Gln polymorfizmem genu kódujícího ADRB2 a obezitou u českých mužů a žen. Získané výsledky potom porovnáváme s již publikovanými studiemi stejného zaměření (viz. Literatura). Hledáme tak s Čechy srovnatelnou populaci, co se týče vlivu polymorfizmu a frekvence Glu27 alely. Zásadní je v současné době publikovaná meta-analýza autorů Jalba a kol. (2008), která shrnuje a vyhodnocuje 28 publikovaných asociačních studií analyzujících obézní jedince a kontrolní osoby. Do analýzy jsme zařadili také rs1889018 polymorfizmus SREBF-1 genu, jež byl asociován prozatím pouze s diabetem 2. typu, což samo o sobě napovídá, že může existovat i vztah s obezitou. Výsledek této práce může v budoucnosti posloužit jako pomocný diagnostický marker problémů spojených s obezitou, což v praxi vypadá tak, že pacientům, kteří podstoupí genetické vyšetření, navrhne lékař po obdržení genotypu další postup léčby nebo prevence. Studium vlivu těchto polymorfizmů na patogenezi obezity nebylo v české populaci ještě provedeno a relevantní výsledky pro Českou republiku stále chybí. Z tohoto hlediska se studie jeví jako velice zajímavá, protože Česká republika, co se týče výskytu obezity, patří bohužel mezi přední státy Evropy.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz